آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به «پاندمی» را دارد؟

آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به «پاندمی» را دارد؟

ایسنا نوشت: یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت ابتلا و نحوه پیشگیری از بیماری آبله میمونی و با بیان اینکه به نظر می‌رسد در مقابل آبله میمونی هم باید آماده و هوشیار بود، گفت: البته جای نگرانی به آن شدت نیست و بعید به نظر می‌رسد که قابلیت تبدیل شدن به پاندمی را داشته باشد. ؛